• Zápis proběhne 3.4.2018 (12:00 – 18:00 h).
  • K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené v období: 1.9.2011 – 31.8.2012.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí narozených do 31.8.2011)

 

  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1.9.2012 – 31.12.2012, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení)
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1.1.2013 – 30.6.2013, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře)
  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci u zápisu. Seznam přijatých žáků pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkáchškoly 6.4.2018.
  • V případě, že je Vaše dítě nemocné či se z jiných důvodů nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi s Vámi dohodneme náhradní termín. (tel.: 596 946 012, 596 946 011)

Pro urychlení zápisu si mohou zákonní zástupci stáhnout příslušné formuláře a vyplnit je čitelně, bez data a podpisu:

  • MŠMT připravilo Desatero pro rodiče. Materiál obsahuje přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.