Školní speciální pedagog

 
Mgr. Veronika Hrbáčová
Telefon: 596 946 015
Konzultace: individuálně, dle telefonické či emailové domluvy 
 

Činnost školního speciálního pedagoga

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zařazení a vedení  speciálně pedagogické péče.   

2. Diagnostické a intervenční činnosti

   A) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

   B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni.

   C) Realizace intervenčních činností

  • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
  • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení               a realizace úprav.
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů se zákonnými zástupci žáka.
  • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce       a pedagogy školy.
  • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracoviš.

3. Metodické a koordinační činnosti

  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.