PaedDr. Lenka Pitnerová

Telefon: 596 946 015

Konzultace pro žáky a rodiče: st 14,00 - 15,00 h

Emailová poradna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence

  • Minimální preventivní program školy 2017_2018 ZDE
  • Školní preventivní strategie školy 2013-2018  ZDE
  • Program proti šikanování ZDEInformace školního metodika prevence

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

Prevence nežádoucího chování u dětí a mládeže zahrnuje aktivity zaměřené na:

1. předcházení výskytu rizikových projevů žáků

násilí a šikanování
záškoláctví
kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a onemocnění HIV/AIDS
netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
závislost na politickém a náboženském extremismu

2. rozpoznání a zajištění včasné intervence především v případech

domácího násilí
týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
ohrožování mravní výchovy mládeže
poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Další oblasti, které se přímo neřadí do problematiky nežádoucího chování žáků, ale souvisejí s výchovou našich žáků a naši koncepci doplňují:

vztahy mezi lidmi

vztahy v kolektivu

slušné chování ve škole i na veřejnosti

komunikace

bezpečné chování (ve škole, venku, v dopravě …)

zdravý životní styl (zdraví, lidské tělo, výživa…)

ochrana přírodních a kulturních hodnot.Činnost školního metodika prevence:

aktualizace prevence pro školní vzdělávací program – zpracováno v souladu s metodickým pokynem č. j. 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zpracování Školní preventivní strategie

zpracování Minimálního preventivního programu pro školní rok 2011/2012

objednání preventivních besed – spolupráce s třídními učiteli

příprava materiálů a pomůcek pro primární prevenci

práce v metodické radě školy

nástěnky a aktualizace údajů

objednání materiálů, tiskopisů a letáků s tématy prevence

spolupráce s vedením školy – domluva preventivního programu

jednání se žáky, jednání s rodiči – spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli

vedení Dětského školního parlamentu (vzájemná komunikace žáků různých ročníků)

vedení Peer-programu

podpora školních akcí

výzkum mezi žáky školy (témata prevence)

sledování změn v legislativě v oblasti prevence nežádoucího chování žáků

spolupráce s PPP (s okresním metodičkou prevence Mgr. Kateřinou Ciklovou)

komunikace s KÚ

aktualizace kontaktních adres a telefonů na instituce z oblasti primární prevence

získávání nových kontaktů pro prevenci a krizovou intervenci

získávání odborných informací – semináře a schůzky školních metodiků prevence

sledování nabídek programů pro žáky z oblasti primární prevence

školení pedagogického sboru (aktuální informace z oblasti prevence)

konzultační hodiny

metodické zpracování témat primární prevence (sběr a třídění metod, technik pro hodiny s tématy prevence)

koordinace Minimálního preventivního programu školy

průběžné hodnocení Minimálního preventivního programu školy (čtvrtletní zprávy vedení školy)

závěrečné hodnocení primární prevence za školní rok – splnění Minimálního preventivního programu 2011/2012

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání