Vážení rodiče,

schůzka s výchovnou poradkyní ohledně dalšího studia Vašich dětí se bude konat v úterý 9. ledna 2018 v 16.00 hodin v KNIHOVNĚ naší školy. Osobně si převezmete ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který je nutno dodat na střední školu, kam Vaše dítě nastoupí.  Na schůzce Vám budou sděleny veškeré informace o přijímacím řízení na střední školy, o přihláškách, termínech, odvoláních. Veškeré informace můžete získat na konzultacích VP každý čtvrtek od 13.00 do 15.30 hodin v kabinetě VP nebo na telefonním čísle 596 946 015. Mgr. Irena  Moroňová, výchovná poradkyně


Mgr. Irena Moroňová
Telefon: 596 946 015
Konzultace pro žáky a rodiče: čt 13,00 - 15,30 h


Schránka důvěry:

Pro všechny žáky, které něco trápí (ať už to je problém s některým s učitelů, se spolužáky nebo v rodině) máme na škole Schránku důvěry. Je umístěna vedle kanceláře výchovné poradkyně v 1. poschodí pavilonu č. 1. Máte-li problém, obraťte se s důvěrou na Schránku důvěry! Výchovná poradkyně p. uč. Irena Moroňová reaguje na všechny podněty, všem se dostane pozornosti a odpovědi.


Činnost výchovného poradce

Metodická a informační činnost

metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc

metodicky vede učitele, kteří provádějí nápravu SPU

uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů

podává iniciativně vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů

podává návrhy na další vzdělávání pedagogických pracovníků, organizuje školní vzdělávací akce

informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb

sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky

sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky

organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky

pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení

podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování, pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením

projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním

podílí se na zpracování individuálního programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové /sociálně obtížně adaptabilní/ i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek

vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka

ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

Specifické oblasti

ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky

pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole /rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák/

sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy /patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita ..../ a navrhuje nápravná opatření

zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů /zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci/

spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů

spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

Volba povolání

poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání

zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli

shromažďuje nabídky studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce a PPP

je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol

podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost, zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace

zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení a statistická hlášení

poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

podílí se na tvorbě tematického plánu předmětu Volba povolání

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání